Fiore Uitvaartzorg & privacy

Fiore Uitvaartzorg hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 
 
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fiore Uitvaartzorg houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij: – uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid. – verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. – vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens. – passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is. – geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. – op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.
 
Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid vragen hebt hierover, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:
 
Fiore Uitvaartzorg Functionaris gegevensbescherming: Pieter Kessels Tel. 06 – 53 73 29 05 Email: pieter@fioreuitvaartzorg.nl
 
Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens – Uw persoonsgegevens worden door Fiore Uitvaartzorg verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:  – Het aangaan van overeenkomsten  – Het versturen van informatie of uitnodigingen voor bijeenkomsten  – Het versturen van gerichte marketing en vrijblijvende voorstellen
 Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen: 
(N= Naam, A= Adres, W= Woonplaats, T= Telefoon, E= Emailadres, G= Geboortedatum)
 
Fiore Uitvaartzorg Privacy Policy
 
– Opdrachtgever voor uitvaarten Persoonsgegevens:  NAWTEG Overeenkomst:  Opdrachtverstrekking Verwerkingen:   Administratie Verwerking door wie:  Uitvaartleiders Bewaartermijn:  Gedurende 7 jaar na opdrachtverstrekking in het archief
 
– Direct marketing (alleen bellen of papier) Persoonsgegevens:  NAWTEG Overeenkomst:  Geen overeenkomst nodig; Verwerkingen:  Toesturen van (of bellen over) informatie over de producten en/of diensten Verwerking door wie:  Uitvaartleiders Bewaartermijn:  Gedurende de periode dat men gezien word als prospect voor de organisatie of haar diensten/producten
 
– Digitale marketing (email, etc.) Persoonsgegevens:  NAWTEG  Overeenkomst:  Digitale toestemming vooraf, b.v. bij aanvragen van informatie of inschrijven van een nieuwsbrief Verwerkingen:  Digitaal toesturen van (of benaderen over) informatie over de organisatie en/of producten/diensten Verwerking door wie:  Uitvaartleiders Bewaartermijn:  Gedurende de periode dat men gezien word als prospect voor de organisatie of haar diensten/producten
 
Verstrekking aan derden – De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
 
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. 
 
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
 
Minderjarigen – Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.   
Fiore Uitvaartzorg Privacy Policy Bewaartermijn – Fiore Uitvaartzorg bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
 
Beveiliging – Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen; Er wordt in een online beveiligde omgeving gewerkt met inlogcodes. Wij hebben een pc aangeschaft met hierop een wachtwoord om bij de persoonsgegevens te kunnen komen.   Rechten omtrent uw gegevens – U  heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 
 
Klachten – Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend.  U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. 
 
Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact op met onze Functionaris Persoonsgegevens: Pieter Kessels (zie bovenstaand).